RODO i Polityka prywatności


KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art.  13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consensus S.A. z siedzibą w Łodzi (91-341), przy ul. Pojezierskiej 90A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055796, NIP: 9471869340.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@consensus-df.pl.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w  zakresie realizowanych umów i działalności Administratora – na mocy zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

4. Informacja o prawie wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

5. Informacja o prawach podmiotu danych

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.

7. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Informacja o nagrywaniu rozmów

Administrator w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora informuje, iż wszystkie rozmowy telefoniczne odbywające się przy pomocy naszych pracowników są nagrywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9. Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

W zakresie rekrutacji

 • Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem do pracy, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W zakresie współpracy z Kontrahentami

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Celem przetwarzania danych osobowych są działania związane z zawieraniem umów z  dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości.

W zakresie obsługi dłużników

 • Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie wykupu wierzytelności, które przysługiwały tym podmiotom. Zakres przetwarzanych danych to dane rejestrowe, kontaktowe, informacje dotyczące zadłużenia. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane z ogólnie dostępnych rejestrów.
 • Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane m.in. do: wykonywania statutowej działalności Administratora związanej z zarządzaniem wierzytelnościami w celu odzyskiwania należności od dłużników, w tym w szczególności prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz w celu wymiany wzajemnej korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do odzyskania wierzytelności, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie obsługi formularza kontaktowego

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.